How to type?   Example:
ක් k ka කා kaa කැ kA කෑ kAa කි ki
කී kie කු ku කූ kuu කෙ ke කේ kei කො ko
කෝ koe කෞ kau ක්‍ර kra ක්‍රා kraa ක්‍රැ krA ක්‍රෑ krAa
ක්‍රි kri ක්‍රී krie කෘ kru කෲ kruu ක්‍රෙ kre ක්‍රේ krei
ක්‍රො kro ක්‍රෝ kroe ර්‍ක \rka ක්‍ය kYa කෛ kI
Wovels
a aa A Aa ae i ee ie
e ea ei o oe u uu oo
Letters
ka kha ga gha G cha Cha
ja ta Ta da Da tha
Tha dha Dha na Na ba
ma ya ra la wa va sa
ha La bha Ba sha Sha
fa GNa KNa q ළු Lu ළූ Luu
අං a\n අඃ a\h \N \R nnda nndha
nnga


sinhala unicode to sinhala font real-time conversion for Photoshop

This program converts Sinhala Unicode text into Sinhala font structure too. What you input as Singlish will be converted to Sinhala font arrangement as well as to both Sinhala Unicode. If you want to utilize the converted Sinhala text in different programs like Adobe Photoshop you should copy the text from box and then use it with a regular Sinhala font. The converted text works with additional Sinhala fonts and all DL kind Sinhala fonts available out there as well.

Unicode converter, Sinhala fonts, Unicode, bamini to Unicode, Sinhala Unicode converter, realtime Unicode, Sinhala font, Unicode Sinhala, Unicode to fmabhaya, ucsc Unicode, iskola pota Sinhala font, fm to Unicode, realtime Unicode, bamini Unicode, Unicode to fm, www.kaputa.com, Sinhala Unicode translator, fm malithi, Sinhala converter, fm abhaya to Unicode, fm bindumathi, singlish converter, Sinhala unicord, ucsc Unicode converter, google type in Sinhala, Sinhala uni code, unicode to fmabhaya converter, convert fm abhaya to unicode, dl paras, font converter, Sinhala font converter.