How to type?   Example:
ක් k ka කා kaa කැ kA කෑ kAa කි ki
කී kie කු ku කූ kuu කෙ ke කේ kei කො ko
කෝ koe කෞ kau ක්‍ර kra ක්‍රා kraa ක්‍රැ krA ක්‍රෑ krAa
ක්‍රි kri ක්‍රී krie කෘ kru කෲ kruu ක්‍රෙ kre ක්‍රේ krei
ක්‍රො kro ක්‍රෝ kroe ර්‍ක \rka ක්‍ය kYa කෛ kI
Wovels
a aa A Aa ae i ee ie
e ea ei o oe u uu oo
Letters
ka kha ga gha G cha Cha
ja ta Ta da Da tha
Tha dha Dha na Na ba
ma ya ra la wa va sa
ha La bha Ba sha Sha
fa GNa KNa q ළු Lu ළූ Luu
අං a\n අඃ a\h \N \R nnda nndha
nnga


REAL TIME ENGLISH TYPING

sinhalakeyboard.lk  English to Sinhala online translation tool is powered by Google. You can type the text that you need translate and then click the “Translate" button.  It will translates your phrase into english word or sentence. The translation just takes couple of seconds and allow upto 500 characters to be translated in 1 request. 
Although this translation isn't 100% accurate, but you can get idea out of it and with modification it could be accurate. This translation program is evolving day by day and Google Engineers are working on it to make Sinhala translation more intelligent and precise . 

English to Sinhala, google translate english to sinhala, translate english to sinhala, sinhala typing, english to sinhala translation, google translate sinhala, translate to Sinhala, sinhala translation, translate sinhala to english, sinhala english translation, google sinhala input, Sinhala to English translation, english sinhala translator, English to Sinhala translate, english to sinhala converter, English translate to Sinhala, translate sinhala sentences to english, translate Sinhala, sinhala transliteration.