How to type?   Example:
ක් k ka කා kaa කැ kA කෑ kAa කි ki
කී kie කු ku කූ kuu කෙ ke කේ kei කො ko
කෝ koe කෞ kau ක්‍ර kra ක්‍රා kraa ක්‍රැ krA ක්‍රෑ krAa
ක්‍රි kri ක්‍රී krie කෘ kru කෲ kruu ක්‍රෙ kre ක්‍රේ krei
ක්‍රො kro ක්‍රෝ kroe ර්‍ක \rka ක්‍ය kYa කෛ kI
Wovels
a aa A Aa ae i ee ie
e ea ei o oe u uu oo
Letters
ka kha ga gha G cha Cha
ja ta Ta da Da tha
Tha dha Dha na Na ba
ma ya ra la wa va sa
ha La bha Ba sha Sha
fa GNa KNa q ළු Lu ළූ Luu
අං a\n අඃ a\h \N \R nnda nndha
nnga


REAL TIME SINGLISH TYPING

You shouldn't be a professional of any (Windows, Wijesekara or any English into Sinhala) Sinhala keyboard design type to type sinhala using this online service. Only thing you should know is how to write the same Sinhala word in Singlish (the way you use Sinhala in SMS). For example typing “mama yanawaa” will produce “මම යනවා” as the output from this program.

Examples for various formations of Sinhala letters have been shown in the below panel of the screen. If you want any help concerning the typing, contact us via contact us page. In case you have no Sinhala fonts installed, then use this site to download and then install them. Please follow the instructions at precisely the exact same site to install Sinhala unicode packs properly. If you're on a latest Windows operating system (Windows Vista, 8, 7, 8.1), then you need not to install any Sinhala unicode pack to utilize this online service.

SINHALA UNICODE TO SINHALA FONT REAL-TIME CONVERSION FOR PHOTOSHOP

This program converts Sinhala Unicode text into Sinhala font structure too. What you input as Singlish will be converted to Sinhala font arrangement as well as to both Sinhala Unicode. If you want to utilize the converted Sinhala text in different programs like Adobe Photoshop you should copy the text from box and then use it with a regular Sinhala font. The converted text works with additional Sinhala fonts and all DL kind Sinhala fonts available out there as well.